SymXio

41 tekstów – auto­rem jest Sym­Xio.

Utopijny ideał

Marzę żyć w in­nym świecie
W poszu­kiwa­niu brudów i błędów teraźniejszości
By przy­wołać ten stan czysty
Bez smo­gu kłamstw

Roz­trop­nie dążyć do marzeń
Czuć spra­wied­li­wość na ulicy
Umiar­ko­wanie zbu­dować no­we pojęcie radości
Sta­wiając męstwo na piedes­ta­le wyborów

Znać swoją wartość
Nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 listopada 2013, 13:07

Nie przej­muj się zda­niem osób, które Ciebie nie znają, bo są one naj­bar­dziej ra­niące a naj­mniej prawdziwe. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 2 marca 2012, 23:48

Wstań

Wstań i chodź ze mną
Chcę zab­rać Cię do miej­sca,
Które­go żad­ne z nas nie zna
Do miej­sca, które­go nikt nie zna
Niech będzie ono od­ległe,
Tak da­lekie, że przez ni­kogo nie odkryte

Niech będzie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 lutego 2012, 00:25

Oglądałem chmury

Oglądałem chmu­ry, które szyb­ciej niż zwyk­le uciekały
Chciałem by cho­ciaż chwilę na mnie poczekały
Nap­chały so­bie kie­sze­nie moimi marzeniami
Odeszły so­bie zos­ta­wiając mnie ze sta­rymi fo­tog­ra­fiami

Światu cząstkę siebie chciałem dać
To nie praw­da, że chciałem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 6 lutego 2012, 00:23

Za odznakę

Gdy nie było jeszcze w skle­pach pomarańczy
A w Pol­sce spra­wował się sys­tem oszukańczy
Często nocą pa­dały strzały
Które nie jedną duszę do nieba brały
Marze­nia, by nie do­sięgły one spóźniające­go się ta­ty
A każdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 1 stycznia 2012, 23:48

Niemo

Czy Ty widziałaś uk­rytkiem, jak ktoś ry­suje no­wy świat?
Tworząc płaczące nieme uli­ce
Niemo żeb­rząc o życie pros­tsze
Ten strach przed niemą karą mnie kiedyś dot­knie
Trze­ba być niemym, a ja…
Wśród nich niemo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 grudnia 2011, 01:11

Każdy z nas szuka

Każdy z nas szu­ka ko­goś, ko­mu mógłby zaufać
Ko­goś, przy kim mógłby zasnąć nie bojąc się o sen
Każdy z nas szu­ka ko­goś, kto darzyłby wie­cznym wsparciem
Ko­goś, przy kim płacz nie będzie wstydem

Każdy z [...] — czytaj całość

wiersz • 29 grudnia 2011, 23:42

Kiedy już masz spaść na sa­mo dno i wy­bierasz jak głębo­kie ono będzie, to wy­bierz to najgłębsze. Kto wie... może spa­dając ktoś zdąży Cię złapać. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 grudnia 2011, 22:51

Jak żyć, aby przeżyć i stać się kimś? Być lu­bianym oraz osiągnąć w życiu to, cze­go nie osiągają ci, którzy nas otaczają, jed­nocześnie zdziałać to wszys­tko z ich pomocą? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 sierpnia 2011, 00:13

Nie ważne są słowa, tyl­ko ak­cent ja­kim je wypowiadamy. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 sierpnia 2011, 14:54

SymXio

,,Jestem jak drzewo na wielkiej pustyni. Sam nie wiem czemu zawdzięczam, że trwam'' (Perfect) Wystarczy chcieć a dostaniesz wszystko ,,na linie nad przepaścią tańcz, aż w jedną krótką chwilę pojmiesz po co żyjesz''(Perfect) Bo liczy się chwil- ten moment, mimo że nie widzimy w nim czegoś szczególnego, bo ,, Gdy nie można mocą żądną wykrzyczanych cofnąć słów''(Perfect) Nie można ,, Jak posąg pychy samotnie stać!(...) każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc że los inny pisany mi jest(...)w śród tandety lśnić jak diament "(Perfect) Bo wszystko się zmienia, ta sama sytuacja z innych oczu zaczyna być bajką. Więc nie piszę dużo o sobie bo niewiele wiem ja po prostu chcę ,,Być zagadką, której nikt nie zgadnie nim minie czas"(Perfect)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SymXio

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność